…mezi rozdílnými vlastníky pozemků a nemovitostí vzniká zákonné předkupní právo?

Vlastníte nemovitost, dům, byt, chatu, která stojí na cizím pozemku? Má majitel přemrštěné finanční nároky pro jeho odprodej? Vyhrožuje Vám odstraněním stavby ze svého pozemku? Od ledna 2014 můžete klidněji spát. Na tyto případy jasně pamatuje Nový občanský zákoník. Aby se předešlo podobným situacím, měl by nově stavebník budovat pouze na vlastním pozemku, jehož součástí se pak stavba stane. Od letošního ledna se tedy dům a pozemek pod ním, pokud vám patří, staly jednou nemovitostí.

 

Jak však řešit situaci, kdy máte dům na cizím pozemku? Samozřejmě, že ani v takovém případě se nemusí jedna nebo druhá strana svého vlastnictví vzdát, ale mohou užívat stavbu i pozemek, tak jako doposud. Rozhodne-li se však jeden z vlastníků svého majetku zbavit, třeba jej prodat, má povinnost nabídnout tuto nemovitost druhému z nich - vzniká zákonné předkupní právo. Vlastník, který chce dům nebo pozemek prodat, jej musí nejprve nabídnout druhému z nich, a to za srovnatelných podmínek, za kterých by vlastník tuto nemovitost jinak prodal někomu dalšímu. Teprve pokud druhá strana nemá zájem o odkoupení, může nemovitost nabízet dalším zájemcům.

 

Tito zájemci, nový majitelé, musí počítat s tím, že i na ně se vztahuje povinnost nabídnout přednostně svůj majetek druhému z vlastníků, pokud jej budou chtít v budoucnu prodat. Zákon nijak nestanovuje dobu, do které musí ke scelení pozemku a stavby dojít. Předkupní právo bude existovat i v případě, že se bude podíl převádět bezúplatně, tj. darem. I v takovém případě musí vlastník svoji nemovitost nabídnout přednostně druhému z vlastníků, který ji bude moci vykoupit za obvyklou cenu.

 

Bude-li se jednat o veliký pozemek, jehož část se dá oddělit a postavit na ní třeba další stavbu, bude se předkupní právo vztahovat jen na část pozemku, která přímo se stavbou souvisí. Podmínkou je, že takové rozdělení nebude komplikovat užívání obou oddělených nemovitostí. Pokud stavba přesahuje na okolní pozemky, vlastnictví k nim lze nabýt jako k „přestavku“. To znamená, že pokud přesahuje pouze malá část stavby na malou část cizího pozemku a pokud byl majitel stavby v dobré víře, stane se jejím vlastníkem, když zaplatí původnímu majiteli za jeho část pozemku cenu v místě obvyklou.

 

Zákon samozřejmě pamatuje na situaci, kdy stavbu nebo pozemek zatěžuje např. zástavní právo, předkupní právo či věcné břemeno, a toto právo by vylučovalo, aby se stavba stala součástí pozemku. V takovém případě se po dobu jeho platnosti stavba součástí pozemku nestane. Pokud je například stavba zatížena hypotékou, spojením v jedinou nemovitou věc by hypotéka zatížila i pozemek, což by omezilo nakládání s ním a pozemek by to znehodnotilo, Pokud by ale existovala například povinnost majitele parcely strpět ve svém pozemku vodovodní řad, nevylučuje to možnost, aby se stavba stala součástí pozemku. Takové věcné právo nebude pro scelení stavby a pozemku překážkou.

 

Zdroj:https://bydleni.idnes.cz/novy-obcansky-zakonik-06a-/stavba.aspx?c=A140317_114747_stavba_web